Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné a klubové podmienky spoločnosti InterMedical & Assistance Care, s.r.o. pre poskytovanie asistenčných služieb členom VirConsil Club-u.

ÚVODNÉ USTANOVENIA.

 

1.  Poskytovateľ služieb.

Poskytovateľom služieb v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) je spoločnosť :

InterMedical & Assistance Care, s.r.o., so sídlom 

Mlynská 3, 044 20 Malá IdaSlovensko

IČO: 36587613, IČ DPH: SK2021937445

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, Oddiel Sro, Vložka č.15796/V (ďalej len ,,InterMedical & Assistance Care“). 

Kontakt : tel.: +421 55/636 71 59, +421 911 227 007

e-mail: info@virconsil.com

 

2.  Klubové členstvo (ďalej len ,,členstvo“) je časovo obmedzené s platnosťou do 6, respektíve 12 mesiacov od posledneho navýšenia kreditu, podľa jeho výšky a umožňuje čerpanie služieb len členom klubu.

 

3.  Kredit je hodnota peňažnych prostriedkov klienta evidovaných na jeho konte, spravovaného administrátorom. Kredit je zvyšovaný o hodnotu vkladov klienta a umožňuje čerpanie služieb v dohodnutom rozsahu. Informáciu o aktálnom stave kreditu a potreby jeho obnovenia, je možné zistiť podľa dostupnosti služieb, prípadne u poskytovateľa sužieb InterMedical & Assistance Care, s.r.o.. Kredit je možné navýšiť uhradením faktúry vystavenej poskytovateľom služieb.

 

4.  Člen klubu (ďalej len ,,klient“) je povinný pri registracii poskytnúť následovné údaje: meno a priezvisko, adresa, kontakt (tel. čislo a e-mail). Plnú registráciu je možne                uskutočniť len prihlásením sa na portál VirConsil Clubu, www.virconsil.com.

 

5.  Poskytované služby spoločnosťou InterMedical & Assistance Care z kreditu sú následovné:

  Bezplatné bonusové služby:

 

Klient berie na vedomie, že bonusové služby sú bezplatné a nemajú charakter poskytovania zdravotnej starostlivosti a slúžia len na orientáciu v danej problematike pre laikov, prípadne ako komunikačná platforma pre odborníkov z oblasti medicíny. Pre laikov je počet konzultácií limitovaný podľa dĺžky predplateného členstva v klube. Pre 6 mesačné členstvo je počet otázok 5, pre 12 mesačné 12 otázok. Nevyčerpané konzultácie je možné využiť len v uvedenom období, nie je možné ich prenášať do ďalšieho obdobia členstva vo Virconsil Club-e.

 

Pre identifikáciu klienta pri prihlásení sa do VirConsil Club systému cez internet slúži emailová adresa a ním zvolené heslo, ktoré je potrebné  chrániť pred zneužitím neoprávnenými osobami a za prípadné zneužitie spoločnosť nenesie zodpovednosť.

Všetky ceny členského sú v eurach (€) a sú uvedené vrátane príslušnej sadzby DPH.

Nakupovanie produktov cez e-shop zónu portálu www.assistancecare.sk sa riadi pravidlami prevádzkovateľov jednotlivých e-shopov  a  predpismi platnými v príslušných krajinách.

Reklamácie sú vybavované telefonicky v pracovných dňoch na tel. čisle 055/6367159, 0911 227 007, emailom na adrese info@virconsil.com, prípadne písomne na adrese poskytovateľa služieb.

 

V Malej Ide  01.05.2018                                              Váš tím InterMedical & Assistance Care, s.r.o.